In the Land of the Rising Sun.

Kyoto 2014

Matsumoto jo, November 2016

Ginza, Tokyo

Kyoto castle, Ni jo.

Sake

Yasaka ji, Kyoto

Zenkoji, Nagano

Matsumoto Castle

Playtime Yokohama

Matsumoto Restaurant

Empress doll

Kobe, Emperor Doll

Street Art, Kyoto

Geiko, Gion

Higashiyama Sunday

Early morning Osaka-jo

West Bank Kamo River 6.30am

Kimono clad brigade

Restaurant frontage, Kyoto

Kiyumizu-dera

Fushimi inari taisha

Pickle shop, Nara

Geiko, Yasaka

Todaiji, Nara.

Todaiji gate

Noren, Koi.

Namba night, Osaka

Sakura

Geiko, Hagashiyama-ku

Obi, integral part of the Kimono.

West bank of Kamo River, Kyoto.

Arashiyama

Ponto Cho.

Ponto Cho 2

Shoren-in Artwork

Nan'endo, ancient city of Nara.

Koi, Fukuoka

Ginza corner